AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ
TÜRKOLOGİYA

 
   

Baş səhifə

   
Baş redaktordan
Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Mündəricat
Saylarımız
Nəşrə dair tələblər
Arxiv
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

REDAKSİYA HEYƏTİ

ABDULLAYEV KAMAL (baş redaktor)
AXUNDOVA NƏRGİZ
BAXŞƏLİYEVA GÖVHƏR
BÜNYADOV TEYMUR
CƏFƏROV NİZAMİ
ƏLƏKBƏROV AYDIN
ƏLİYEV VİLAYƏT
ƏSKƏR RAMİZ
ƏZİZOV ELBRUS
HƏBİBBƏYLİ İSA
HÜSEYNOV RAFAEL
XƏLİLOV BULUDXAN
XUDİYEV NİZAMİ
İMANOV MUXTAR (baş redaktorun müavini)
KƏRİMLİ TEYMUR
QULİYEV ƏBÜLFƏZ
MAHMUDOV YAQUB
MƏMMƏDƏLİYEV VASİM
MƏMMƏDZADƏ İLHAM
MİRZƏLİYEVA MƏHƏBBƏT
NAĞISOYLU MÖHSÜN (baş redaktorun müavini)
SALAMZADƏ ƏRTEGİN

MƏSUL KATİB: ELÇİN İBRAHİMOV

 
Faydalı linklər
 
 
 
 
 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.