AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

REDAKSİYA HEYƏTİ

ABDULLAYEV KAMAL (baş redaktor)
AXUNDOVA NƏRGİZ
BAXŞƏLİYEVA GÖVHƏR
BÜNYADOV TEYMUR
CƏFƏROV NİZAMİ
ƏLƏKBƏROV AYDIN
ƏLİYEV VİLAYƏT
ƏSKƏR RAMİZ
ƏZİZOV ELBRUS
HƏBİBBƏYLİ İSA
HÜSEYNOV RAFAEL
XƏLİLOV BULUDXAN
XUDİYEV NİZAMİ
İMANOV MUXTAR (baş redaktorun müavini)
KƏRİMLİ TEYMUR
QULİYEV ƏBÜLFƏZ
MAHMUDOV YAQUB
MƏMMƏDƏLİYEV VASİM
MƏMMƏDZADƏ İLHAM
MİRZƏLİYEVA MƏHƏBBƏT
NAĞISOYLU MÖHSÜN (baş redaktorun müavini)
SALAMZADƏ ƏRTEGİN

MƏSUL KATİB: ELÇİN İBRAHİMOV

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.