AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

"Türkologiya" 2021-N1

 

İÇİNDƏKİLƏR

 

KLASSİK İRS

 
Ədhəm Tenişev (Rusiya). “Ümumtürk vəziyyəti” anlayışına dair

DİLÇİLİK

 
İmre Paçai (Macarıstan). Macar dilinin qafiyəli təkrirlərində türk təsirinin əksi
 
S.İ.İqilikova (Qazaxıstan), M.M.Malbəkov (Qazaxıstan), S.Ş.Mədiyev (Qazaxıstan).
Dilin tarixi lüğətində on iki illik təqvimdə heyvan adları (Musel)

ƏDƏBİYYAT VƏ FOLKLOR

 
Xalidə Mete (Azərbaycan). Ümumtürk dastanlarında “qırx ərən, “at” və “silah” motivləri

YAZILI ABİDƏLƏR

 
Möhsün Nağısoylu (Azərbaycan). Orta əsr Azərbaycan-türk əlyazmalarının bəzi imla xüsusiyyətləri

MÜZAKİRƏ VƏ DİSKUSSİYA

 

Yılmaz Özkaya (Türkiyə). “Tərcüman” qəzetində çuvaşlar və İsmail Qaspıralının qeyri-müsəlman türklərə baxışı


TÜRKOLOJİ MƏRKƏZLƏR

 
Yelena Oqanova (Rusiya). Müasir Rusiyada türk dilinin öyrənilməsi (universitet təhsili)

RESENZİYALAR

 
Doğukan Özəy (Türkiyə). Ahmet Bican Ercilasun . Dîvânu Lugâtit't-Türk'teki Şiirler ve Atasözleri
 
L.Y.Bejenaru (Rumıniya), M.P.Jıqalova ( Belarus). Иса Габиббейли. Литература, время, современность

ELMİ HƏYAT

 
Xronika

PERSONALİA

 

Krımski Aqafanqel – 150
Ziya Gökalp ‒ 140
Nəriman Həsənzadə – 90
Oljas Süleymenov - 85


NEKROLOQLAR
 
Nizami Xudiyev
 

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.