AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

"Turkologiya" 2020 N4

 

İÇİNDƏKİLƏR


KLASSİK İRS

 
Vasili Radlov (Rusiya). Altay sakinlərinin mifologiyası və dünyagörüşü

DİLÇİLİK

 
Nəcati Dəmir (Türkiyə). Türk dillərində və xalqlarında zaman anlayışının adlandırılma problemi

ƏDƏBİYYAT VƏ FOLKLOR

 
Gulbanu Kossimova (Qazaxıstan), Pərizat Balximbekova (Qazaxıstan). Abay poeziyasının dərin fəlsəfəsi və ədəbi gücü
 
Yaşar Qasımbəyli (Azərbaycan). Əlişir Nəvai lirikası
 
Ketevan Lortkipanidze (Gürcüstan). “Kutadqu bilig” və “Pələng dərisi geyinmiş pəhləvan” əsərlərində rast gəlinən oxşar mənalı hikmətlər

YAZILI ABİDƏLƏR
 
Osman Fikri Sərtkaya (Türkiyə). Cağatay dilində şeir yazan Azərbaycan şairləri. Murtəzaqulu xanın (Zəfər) nəzirələri

MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT

 
Orhan Aras (Almaniya). Mədəni istila

İQTİSADİYYAT

 
Akif Musayev (Azərbaycan), Seyfəddin Səməndərov (Azərbaycan), Zənfirə Quliyeva (Azərbaycan). Əhməd bəy Ağaoğlunun bədii-fəlsəfi əsərlərində ictimai-iqtisadi fikirləri

MÜZAKİRƏ VƏ DİSKUSSİYA

 

Allahverdi Əlimirzəyev (Azərbaycan). Elam dilinin “türkmənşəli” sözləri haqqında

 
Tuncer Gülənsoy (Türkiyə). Bəzi etimoloji lüğətlərin türk dilinə vurduğu zərərlər

RESENZİYA

 
Alfiya Yusupova (Rusiya, Tatarıstan). Г.Г. Кульсарина. Этноязыковая картина мира в текстах башкирского фольклора
 
Mustafa Samet Kumanlı (Türkiyə). Hasan Eren. Eren Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (ETDES)

ELMİ HƏYAT
 
Xronika

PERSONALİA

Rəşit Rahmeti Arat – 130
Dyula Nemet – 130
Əliheydər Orucov – 115
Gerhard Dörfer – 100
Aydın Ələkbər – 90
Kamal Abdulla – 70
Mahirə Hüseynova – 60

 

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.