AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

Türkologiya 2020-N3

 
İÇİNDƏKİLƏR

KLASSİK İRS

 
Əhməd Cəfəroğlu (Türkiyə). Azərbaycan və Anadolu dialektlərində monqol mənşəli ünsürlər

DİLÇİLİK

 

İmre Paçai (Macarıstan). N.A.Baskakovun rus frazeologiyasında türk izləri haqqında nəzəriyyəsinə dair yeni məlumatlar

 
Minara Aliyeva Çinar (Türkiyə) . Ədhəm Tenişev və Lobnor dialekti

ƏDƏBİYYAT VƏ FOLKLOR

 
Əhməd Sami Elaydi (Misir). Hüseyn Cavidin “İblis” faciəsi  (insanlıq fəlsəfəsi, ədalət və həqiqət axtarışları kontekstində)

YAZILI ABİDƏLƏR
 
Baxtiyor Abduşukurov (Özbəkistan) . Rabquzinin “Qisəsül-ənbiya” əsərindəki bəzi sözlərin semantik izahı

TARİX VƏ ETNOQRAFİYA

 
Muradgeldi Soyeqov (Türkmənistan). Qızıl Ordanın Çingiz xanədanı nə üçün özünü Turan hökmdarı Əfrasiyabın davamçısı hesab edirdi? (stereotipləri pozmağa daha bir cəhd)

MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT
 
Xəzər Zeynalov (Azərbaycan). Azərbaycan təsviri sənətində Atatürk obrazı

RESENZİYALAR
 
Alfiya Yusupova (Rusiya, Tatarıstan). Современная татарская разговорная речь
Aygül Hacıyeva (Azərbaycan). İsmet Çetin. Kızılelma

ELMİ HƏYAT
 
Xronika

PERSONALİA
 
Boris Serebrennikov - 105
Cefri Luis - 100
Fuat Qaniyev - 90
Gilles Veynsteyn - 75
Mehman Musaoğlu - 70

NEKROLOQLAR

 
Qumar Sattarov