AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

Turkologiya-2020-N2

 

İÇİNDƏKİLƏR


KLASSİK İRS

 
Denis Sinor (ABŞ). Ural-Altay əlaqələri problemi

DİLÇİLİK

 
Ayman Zanabekova (Qazaxıstan), Kunsulu Pirmanova (Qazaxıstan) , Sansızbay Madiev Sharapiuly (Qazaxıstan) , Bulbul Karbozova (Qazaxıstan). Qazax dilinin milli korpusunda leksik-semantik işarələrin hazırlanması
 
Kamilə Vəliyeva (Azərbaycan), Gülnara Cəfərova (Azərbaycan). Maşın tərcüməsində sözün semantik təhlili

ƏDƏBİYYAT VƏ FOLKLOR

 
Maloxat Pulatova (Özbəkistan). Caminin, Nəvainin və Füzulinin “ Ərbəin ”lərinə giriş

YAZILI ABİDƏLƏR

 
İvan Dobrev (Bolqarıstan). Erkən orta əsrlərdə xarəzm əlifbası ilə yazılmış bulqar ya zıları

TARİX VƏ ETNOQRAFİYA

 
Mehman Abdullayev (Azərbaycan). Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda ali zümrə nümayəndələrinin sayı (Quba, İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarına aid məlumatlar əsasında)

MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT

 
Sevinc Nəsirova (Azərbaycan). Azərbaycan xalçalarında “ox” və “and” damğalarının mifoloji əsasları

MÜZAKİRƏ VƏ DİSKUSSİYA

 
Tahir Tolqurov (Rusiya). Avropada türk faktorunun təxmini hüdudları problemlərinə dair
 
Səlçuk Türkyılmaz (Türkiyə). “Yeni Kafkasya” jurnalı və müstəqil Azərbaycan ideyasının təbliği

TÜRKOLOJİ MƏRKƏZLƏR

 
Maya Mançxaşvili ( Gürcüstan). Gürcüstanda türkologiya

RESENZİYALAR

 
Alfiya Yusupova (Rusiya, Tatarıstan), Luiza Zamaliyeva (Rusiya, Tatarıstan). Фирдаус Хисамитдинова. Словарь башкирской мифологии
 
İmanyar Quliyev (Azərbaycan). Can Özgür. Kıpçak Türkçesi Üzerine Araştırmalar

ELMİ HƏYAT


PERSONALİA


NEKROLOQLAR

 
 

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.