AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

Turkologiya-2019-N4

 

İÇİNDƏKİLƏR


KLASSİK İRS

 

Akademik Məmmədağa Şirəliyevin 110 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Məmmədağa Şirəliyev (Azərbaycan) . Son illərdə Azərbaycan dilçiliyinin inkişafı


DİLÇİLİK

 
İmre Paçai (Macarıstan). Bəzi macar coğrafi adlarının türk mənşəli olması haqqında

YAZILI ABİDƏLƏR

 
“Sovet-Türk kollokviumu”nun 30 illiyinə və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının yeni tapılmış 13-cü boyunun müzakirəsinə həsr olunmuş dəyirmi masa (I hissə)
 
“Sovet-Türk kollokviumu”nun 30 illiyinə və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının yeni tapılmış 13-cü boyunun müzakirəsinə həsr olunmuş dəyirmi masa (II hissə)

MƏDƏNİYYƏTŞÜNASLIQ

 
Yevgeniya Dobija (Rusiya), Polina Veseluxina (Rusiya). Almaniya Federativ Respublikasının mədəni mühitində türk miqrantların özünüdərk və inteqrasiya xüsusiyyətləri

RESENZİYALAR

 
Firdaus Xisamitdinova (Rusiya, Başqırdıstan). Татарская лингвокультурология: библиографический указатель

ELMİ HƏYAT

 
Xronika

PERSONALİA

 
Zərifə Budaqova - 90
Mirzə Rəhimov - 90
İsa Həbibbəyli - 70
Məhəbbət Mirzəliyeva - 70
Taşpolat Sadıkov - 70
Gövhər Baxşəliyeva - 65

NEKROLOQLAR

 
Vasim Məmmədəliyev
 
 

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.