AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

Türkologiya 2019, N3

 

İçindəkilər

  DİLÇİLİK  

Ketevan Lortgipanidze (Gürcüstan), Yusuf Gülver (Türkiyə) . Ça: axan suyun səsi

Mariya Çertıkova (Rusiya, Xakasiya). Xakas dilində qoxu kodu prizmasından dünyanın qavrayışı

 

  ƏDƏBİYYAT VƏ FOLKLOR

Bəxtiyar Aslan (Türkiyə). Cümhuriyyət dövründə türk romanında işlənən jandarma mövzusuna ümumi baxış

Esmira Fuad (Azərbaycan). Təbriz folkloru Sürəyya xan Şapşalın təqdimatında

 

  MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT

Yanos Sipos (Macarıstan). Anadolu və macar melodiyalarında oxşar cəhətlər

 

  MÜZAKİRƏ VƏ DİSKUSSİYA

Osman Fikri Sərtqaya (Türkiyə) . “Kitabi-Dədə Qorqud”un neçə əlyazması var?

Ramazan Qafarlı ( Azərbaycan ), Seyfəddin Rzasoy (Azərbaycan). “Kitabi-Dədə Qorqud”un üçüncü əlyazması, yoxsa “Kitabi-Türkmən lisani” oğuznaməsi

Aydar Abdullin (Rusiya, Başqırdıstan). Türk runları vasitəsilə “baş”, “kort” və “stan” sözlərinin rekonstruksiya təcrübəsi

 

  RESENZİYALAR

Alfat Zakirzənov (Rusiya, Tatarıstan) . Нурфия Юсупова. Система образов-символов в татарской поэзии первой половины ХХ века

 

  PERSONALİA

Məmmədağa Şirəliyev - 110

Tibor Xalasi-Kun - 105

Nizami Cəfərov - 60

 

  NEKROLOQLAR

Mehman Musaoğlu

Ali Berat Alptəkin

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.