AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

Turkologiya-2018-N4

 
İÇİNDƏKİLƏR
 

DİLÇİLİK

Şahnaz Kamalova (Rusiya).
Qədim türk runik abidələrinin dilində sintaktik predikativ modellərin təhlili təcrübəsi
 
Samirə Mərdanova (Azərbaycan).
Funksional üslublar sistemində Azərbaycan ədəbi dili ailə-məişət üslubunun yeri
 

MİFOLOGİYA

 
Quzaliya Xaziyeva-Dəmirbaş (Rusiya, Tatarıstan),
Alyona İvanova
(Rusiya, Çuvaşıstan ). Tatarların yerli adət-ənənələrində mifonimlər
 

MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT

 
Culiya Barsa (Macarıstan).
Türk və macarların kulinariya mədəniyyətləri arasında əlaqələr
 
Asiyə Aslan Özşən (Türkiyə). XIX əsrdə Muğla vilayətinin Ula rayonunda istifadə edilən milli geyimlər
 

YAZILI ABİDƏLƏR

 
Elbrus Əzizov (Azərbaycan).
“Kitabi-Dədə Qorqud”da işlənmiş bəzi söz və ifadələr haqqında
 
Ə rdəm Uçar (T ürkiyə ).
“Qutadqu-bilik ” əsərində işlənən etöz “vücud” kəlməsi haqqında
 

TÜRKOLOJİ MƏRKƏZLƏR

 
Atilla Jorma ( Makedoniya )
Finlandiyada türkologiya tarixi
 

MÜZAKİRƏ VƏ DİSKUSSİYA

 
Yusif Azmun (ABŞ)
Xalı sözü haqqında
 

RESENZİYALAR

 
Saffət Yılmaz (Türkiyə)
Gökçe Yükselen Peler. Derbendnāme
 

ELMİ HƏYAT

 
Xronika
 

PERSONALİA

 
Vilayət Əliyev – 80; Fatih Kirişçioğlu
 

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.