AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

"Türkologiya" 2018  N3

 

İÇİNDƏKİLƏR

 

TÜRKOLOJİ İRS

 
Bəsirə Əzizəliyeva (Azərbaycan), Muhsin Kadıoğlu (Türkiyə). Turan Yazqanın görüşləri və fəaliyyətində türk dünyası
 

DİLÇİLİK

Mehman Musayev (T ü rkiyə), Anar Musayev (Türkiyə). Ortaq türk əlifbasının istifadəsinə dair
 

ƏDƏBİYYAT VƏ FOLKLOR

Janna Yuşa (Rusiya). Çin tuvalarının folkloru
 

YAZILI ABİDƏLƏR

Abet Semet (Almaniya). Qədim uyğur tərcümə mətnləri işığında Orxon abidələrinin söz varlığı
 
Osman Fikri Sərtqaya (Türkiyə) . “Kitabi-Dədə Qorqud” kitabının Drezden nüsxəsində türkcə, latınca, farsca və ərəbcə mətndənkənar qeydlər
 

MÜZAKİRƏ VƏ DİSKUSSİYA

Fəlsəfə elmləri doktoru, professor Zümrüd Quluzadə ilə müsahibə (Azərbaycan)
 

TÜRKOLOJİ MƏRKƏZLƏR

Nasimxan Raxmanov (Özbəkistan), Gülbahar Aşurova (Özbəkistan). Özbəkistanda türkologiya tarixi
 

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.