AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 
"Türkologiya" 2016   N 1


İÇİNDƏKİLƏR

Baş redaktordan

TÜRKOLOJİ İRS

V.M. Jirmunski (Rusiya). “Manas” eposunun öyrənilməsinə giriş. 1.Epik ənənə

DİLÇİLİK PROBLEMLƏRİ

Şükrü Haluk Akalın (Türkiyə). XXI əsr türkcəsində yeni leksik vahidlər (neologizmlər) və yeni sözlər

Muradgeldi Soyeqov (Türkmənistan). XIII-XV əsrlər Misirin qıpçaq dialektləri ilə müasir türkmən dilinin münasibətləri haqqında

ƏDƏBİYYAT VƏ FOLKLOR

Ağaverdi Xəlil (Azərbaycan). Novruz bayramı türk xalqlarının gözü ilə

MİFOLOGİYA

Aygül Baytuova, Qulimjan Jılkıbay (Qazaxıstan). Orxon-Yenisey və Talas abidələrinin dilində “İlahi Tanrı” ideyası

FƏLSƏFƏ VƏ TARİX

Aleksandr Nesterov (Rusiya). Şato türkləri və X əsrin ilk otuz ilində Çində sonuncu Tan türk imperiyası

YAZILI ABİDƏLƏR

Möhsün Nağısoylu (Azərbaycan). XVI əsr Azərbaycan yazılı abidəsi “Şühədanamə”nin tərcüməsinin arxaik leksikası haqqında

Hendrik Buşhoten (Almaniya). B-1460 nömrəli nüsxənin təsviri

MÜZAKİRƏ VƏ DİSKUSSİYA

Aydın Ələkbər (Azərbaycan). A.S.Puşkinin “Xatırlama” (1828) şeirinin linqvistik şərhi və Azərbaycan dilinə tərcüməsi haqqında

Seyfəddin Altaylı (Türkiyə). “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı at rənglərinin türk dövlət gələnəyi və yönlərlə bağlılığı

“TÜRKOLOJİ QURULTAY – 90”

Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Ramiz Əskər (Azərbaycan). Şərqdə Bakı şəfəqi

Faiq Ələkbərov (Azərbaycan). Azərbaycanda 90 il öncə Türkoloji Qurultayın keçirilməsinin əsl mahiyyəti haqqında

“HENRİX FRİDRİX FON DİTS və KİTABİ-DƏDƏ QORQUD – 200”

“Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Muxtar Kazımoğlu-İmanov (Azərbaycan). “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda gülüşün magik funksiyası

TÜRKOLOJİ MƏRKƏZLƏR

Xhemile Abdiu, Spartak Kadiu (Albaniya). Albaniyada proqramlar üzrə türk dilinin təqdim olunması

RESENZİYALAR

Nail Qurbanov (Azərbaycan). Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii
qaynaqları

ELMİ HƏYAT

Xronika

PERSONALİA

Nəriman Həsənzadə – 85
Aydın Ələkbərov – 85


NEKROLOQLAR

Tofiq Hacıyev
Məhmət Tələt Təkin
Georgi Hazaİ
Fuat Ganiyev

Jurnalın tam versiyası

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.