AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ
TÜRKOLOGİYA

 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Haqqımızda
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Arxiv
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 
"Türkologiya" 2015 N 4

M Ü N D Ə R İ C A T

 

DİLİN STRUKTURU VƏ TARİXİ

Napil Bazilhan (Kazakistan). Kazakistan'da Yeniden Bulunan Gök Türk
Yazıtları hakkında

Nərgiz Hacıyeva (Bakı). Nağıl dialoqunda aktual üzvlənmə

Dürdanə Rəhimzadə (Bakı). Oğuz dillərində ərəb mənşəli alınma sözlərin
bəzi fonetik xüsusiyyətləri

Гюльчохра Алыева (Баку). Лингвистический анализ семантики
аспектуальности в тюркских языках

FOLKLOR. ƏDƏBİYYAT. MƏDƏNİYYƏT

Yaşar Qasımov (Bakı). Lirikada ana və ana dili motivləri

İvan Dobrev (Bulgaristan). İç Asya Bulgarca'sında İlk ve En Erken
Metin Olan Pugu Beyti

MÜZAKİRƏLƏR

Qüdsiyyə Qəmbərova (Bakı). Türk mənşəli numizmatik morfemlərin
diaxronik-dialektoloji aspektləri

Алекпер Алекперов (Баку). Зурна и джанги

MATERİALLAR VƏ MƏRUZƏLƏR

Sevil Mehdiyeva (Bakı). İstiqlal şairi Bəxtiyar Vahabzadə

İsmayıl Məmmədli (Bakı). Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyasında dil sənətkarlığı

Pərvin Eyvazov (Bakı). Bəkir Çobanzadənin Azərbaycan türkcəsinin
fonetik quruluşu ilə bağlı araşdırmaları

RESENZİYALAR

İdris Abbasov, Solmaz Süleymanova (Bakı). Sayalı Sadıqova. Azərbaycan
dilində terminologiyanın standartlaşdırma formaları

XRONİKA

Təranə Şükürlü (Bakı). Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyinə
həsr olunmuş elmi sessiya

PERSONALIA

Нишанбой Хусанов (Узбекистан). Умаров Эргаш Агзамович

NEKROLOQ

İsmayıl Məmmədli (Bakı). Axundov Ağamusa Ağası oğlu

 
 
 
 
Faydalı linklər
 
 
 
 
 
 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.