AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ
TÜRKOLOGİYA

 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Haqqımızda
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Arxiv
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 
 
"Türkologiya" 2015   N 3
 
MÜNDƏRİCAT
 
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI – 70
 
Tofiq Hacıyev (Bakı). Dilçiliyimiz və dilçilik İnstitutumuz
 
AMEA-nın AKADEMİKLƏRİ
 
Cahid Kazımov (Bakı). Akademik Şirəliyev Məmmədağa Şirəli oğlu
 
Nadir Məmmədli (Bakı). Akademik Axundov Ağamusa Ağası oğlu
 
Elxan Əzizov (Bakı). Akademik Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli oğlu
 
Məhərrəm Məmmədli (Bakı). Akademik Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu
 
Rüstəm Kamal (Bakı). Akademik Abdullayev Kamal Mehdi oğlu
 
SSRİ DÖVLƏT MÜKAFATI LAUREATI
 
İsmayıl Kazımov (Bakı). Mirbabayev Miryusif Mirabbas oğlu
 
AMEA-nın MÜXBİR ÜZVLƏRİ
 
İsmayıl Məmmədli (Bakı). Müxbir üzv Orucov Əliheydər Əlabbas oğlu
 
İsmayıl Məmmədli (Bakı). Müxbir üzv Budaqova Zərifə İsmayıl qızı
 
Sayalı Sadıqova (Bakı). Müxbir üzv Qurbanov Afad Məhəmməd oğlu
 
Tofiq Hacıyev (Bakı). Müxbir üzv Cəfərov Nizami Qulu oğlu
 
Fərman Xəlilov (Naxçıvan). Müxbir üzv Quliyev Əbülfəz Aman oğlu
 
Rafiq Babayev (Naxçıvan). Müxbir üzv Bağırov Adil Nəsib oğlu
 
DİLİN STRUKTURU VƏ TARİXİ
 
Nizami Jafarov (Baku). The modern problems of turkology
 
Vahid Zahidoğlu (Bakü). Kitab-ı Dede Korkut'ta Bir Kelimenin Okunuş Hatası
 
Asif Hacıyev (Şirvanelli) (Bakı). «Dədə Qorqud Kitabı»nda işlənmiş bir soylama parçasının məna açımı
 
MATERİALLAR VƏ MƏRUZƏLƏR
 
Chong Jın Oh (Cənubi Koreya). Kore'deki Türk ve Türkiyat Araştırmaları:
Akademik Kurumlar ve Akademisyenler ile Bunların Kültürel İlişkilerdeki Köprü Rolleri
 
Mihail Yançev (Bulqaristan). İzler Kalıyor
 
Şükrü Haluk Akalın (Türkiye). Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili ve Tofik Hacıyev
 
RESENZİYALAR
 
Elbrus Əzizov (Bakı). Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası
 
 
 
 
 
Faydalı linklər
 
 
 
 
 
 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.